Všeobecné obchodné podmienky pre členov VernostnaKarta.eu

Preambula

Základné pojmy

Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť:

VernostnaKarta.eu s.r.o.
Kpt. Jaroša 15
040 22 Košice


IČO: 46719148
DIČ: 2023534623
IČ DPH: niesme platcom DPH
Email: info spaam@gohere.sk vernostnakarta.eu
Web: www.vernostnakarta.eu

Spoločnosť VernostnaKarta.eu s.r.o. prevádzkuje vernostný program (nákupné spoločenstvo), ktoré umožňuje účastníkom (ďalej ako „členovia“) získavať výhody (ďalej ako „vernostný program VernostnaKarta.eu s.r.o. “) nakupovaním tovarov a služieb u obchodných partnerov VernostnaKarta.eu s.r.o. (ďalej ako „obchodní partneri“).

Zmluvnou stranou je teda VernostnaKarta.eu s.r.o. (ďalej ako „VernostnaKarta.eu s.r.o.“).

1.Predmet zmluvy

1.1 Člen je podľa týchto všeobecných obchodných podmienok oprávnený zúčastniť sa na vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o. a využívať s tým spojené výhody (ďalej ako „členské výhody“). Člen môže odporúčať (registrovať nových členov) vernostný program VernostnaKarta.eu s.r.o. ďalším osobám (ďalej ako „odporúčateľ“). Pre člena nevyplýva žiaden záväzok odporúčať ďalej vernostný program VernostnaKarta.eu s.r.o., ani nie je zaviazaný dosiahnuť určitý výsledok.

1.2 Tovary a služby nakupované členom u obchodných partnerov (ďalej len „nákupy“), budú zaevidované vo vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o. Na účely využívania výhod vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. má člen k dispozícii Vernostnú Kartu.

2. Zmluvný základ

2.1 Žiadateľ (zákazník - člen) sa stáva členom vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. a nadobudne osobné členské číslo (ďalej len „ID číslo“) prijatím jeho návrhu na registráciu spoločnosťou VernostnaKarta.eu s.r.o. Toto číslo ho oprávňuje zúčastňovať sa na vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o.

2.2 Na zmluvu medzi VernostnaKarta.eu s.r.o. a členom platia registračné formuláre poskytnuté VernostnaKarta.eu s.r.o. cez obchodných partnerov alebo online registračný formulár, ako aj tieto všeobecné obchodné podmienky.

2.3 Člen vyhlasuje, že jeho údaje, ktoré poskytol VernostnaKarta.eu s.r.o., sú pravdivé, a v prípade poskytnutia nepravdivých údajov nahradí spoločnosti VernostnaKarta.eu s.r.o. tým spôsobenú škodu, resp. iné voči nej uplatnené nároky a sankcie.

2.4 Člen sa zaväzuje bezodkladne informovať VernostnaKarta.eu s.r.o. o prípadných zmenách jeho osobných údajov (adresa bydliska, e-mailová adresa, bankové spojenie, telefónne číslo atď.).

2.5 Pre každú osobu je prípustná len jedna registrácia (t. j. len jedno ID číslo). Registrácia musí byť vykonaná v trvalom bydlisku fyzickej osoby – člena. Pri viacnásobných registráciách budú posledné registrované ID čísla vymazané. Členské výhody nadobudnuté viacnásobnou registráciou prepadnú. Viacnásobné registrácie uskutočnené na účely nadobudnutia neoprávnených výhod oprávňujú VernostnaKarta.eu s.r.o. na výpoveď zo závažného dôvodu.

3. Právny vzťah

3.1 Medzi VernostnaKarta.eu s.r.o. a členom nie je založený akýkoľvek pracovný pomer, služobný pomer alebo akýkoľvek spoločensko-právny vzťah (najmä nie príslušenstvo v spolku/združení). Účasť na vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o. ako aj odporúčanie ďalších členov, sa uskutočňuje výlučne v rámci samostatnej činnosti, právne nezávislej od VernostnaKarta.eu s.r.o., na vlastnú zodpovednosť.

3.2 Člen má nárok iba na členské výhody z vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o.. Žiadna ďalšia odmena za jeho činnosť mu nepatrí. Člen nemá nárok na úhradu akýchkoľvek prípadných nákladov.

3.3 Člen nie je oprávnený zastupovať VernostnaKarta.eu s.r.o., najmä nie podávať alebo prijímať vyhlásenia v rámci vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. alebo pri reklame a odporúčaní nových členov. Člen nie je oprávnený prijímať hotovosť a uskutočňovať inkaso pre VernostnaKarta.eu s.r.o.

3.4 Bez predchádzajúceho písomného súhlasu VernostnaKarta.eu s.r.o. nie je člen oprávnený:
  • používať logá, charakteristické písmo, heslá a pod. obchodných partnerov VernostnaKarta.eu s.r.o.;
  • vyhotoviť, v písomnej alebo elektronickej forme alebo iným spôsobom rozširovať, alebo sprístupňovať (napr. na internetových stránkach ako YouTube, Twiter alebo Facebook a iné tomu podobné) vizitky, prezentácie, videá, audio nahrávky, šetriče obrazovky, webový obsah, mediálny obsah, letáky, prospekty, internetové stránky, reklamné podklady, hromadné maily, mailingy, domovské stránky a pod. ohľadom VernostnaKarta.eu s.r.o. alebo vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o.;
  • usporadúvať verejné podujatia ako napr. informačné podujatia, eventy, workshopy, semináre a pod. ohľadom VernostnaKarta.eu s.r.o. alebo vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o.;

4. Vernostný program VernostnaKarta.eu s.r.o.

4.1 Na základe nákupov u obchodných partnerov nadobudne člen členské výhody z vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, a síce cashback zľavy, profit z troch línií L1, L2, L3 a príp. rozšírené členské výhody. Členské výhody sú bližšie popísané v bode 6.

4.2 VernostnaKarta.eu s.r.o., alebo iná spoločnosť patriaca do skupiny VernostnaKarta.eu s.r.o. uzatvára s obchodnými partnermi dohody, ktoré umožňujú VernostnaKarta.eu s.r.o. poskytovať členom v rámci vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. výhody. VernostnaKarta.eu s.r.o. sa usiluje dohodnúť čo možno najlepšie podmienky a neustále rozširovať sieť svojich obchodných partnerov. Prehľad aktuálnych obchodných partnerov je prístupný online na www.vernostnakarta.eu (pre Slovenskú republiku) a – vrátane príslušných poskytovaných výhod – dostupný u VernostnaKarta.eu s.r.o.

4.3 Z dôvodu získania jednotnej evidencie nákupov realizovaných členom u obchodných partnerov vo vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o. môže člen využiť tieto možnosti:
  • Vernostná Karta: Táto karta je aj platobným prostriedkom, slúži ďalej na evidenciu nákupných údajov člena u obchodných partnerov. Vernostná Karta je dostupná ako plastová karta alebo ako mobilná aplikácia. Nákupné údaje zaregistrované obchodnými partnermi prostredníctvom Vernostnej Karty budú poskytnuté VernostnaKarta.eu s.r.o. na účely evidencie a výpočtu z toho vyplývajúcich členských výhod.

5. Chyby plnenia

5.1 Rozsah plnení VernostnaKarta.eu s.r.o. je obmedzený len na realizáciu vernostného programu, tak ako je popísaný v bodoch 4 a 5 (registrácia, predaj, zúčtovanie dohodnutých podmienok s obchodnými partnermi atď.).

5.2 Práva a povinnosti z nákupov uskutočnených členom s použitím prostriedkov opísaných v bode 4.3 sa týkajú výlučne príslušného obchodného partnera. Tým VernostnaKarta.eu s.r.o. nepreberá po uzatvorení zmluvy s obchodným partnerom žiadnu záruku alebo zodpovednosť za povinnosti obchodných partnerov na plnenie, najmä v prípadoch neposkytnutia plnenia alebo chybného plnenia.

5.3 V prípade, že obchodný partner neposkytne plnenie alebo poskytne chybné plnenie, nemá člen voči VernostnaKarta.eu s.r.o. žiaden nárok na vrátenie celej ani čiastočnej hodnoty alebo na inú náhradu. Prípadné nároky vyplývajúce z dôvodu neposkytnutia plnenia alebo poskytnutia chybného plnenia zo strany obchodných partnerov existujú výlučne voči obchodným partnerom.

6. Výhody členstva vo vernostnom programe

6.1 Nákupy, ktoré sa uskutočnia v rámci vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. zabezpečia členovi členské výhody. Členské výhody sa zakladajú na zmluvne dohodnutých podmienkach medzi VernostnaKarta.eu s.r.o., alebo inou spoločnosťou patriacou do skupiny VernostnaKarta.eu s.r.o. a príslušným obchodným partnerom. Percentuálna výška členských výhod sa mení podľa obchodného partnera, odvetvia a krajiny. Výhody členstva pozostávajú z tzv. cashback zľavy (bod 6.2) a profitu z troch línií (bod 6.3).

6.2 Cashback zľava: Za nákupy, ktoré budú realizované v rámci vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o., dostane člen cashback zľavu od 0,25% až do výšky 30% zo svojho obratu. Pre cashback zľavy platia percentuálne sadzby uvedené na www.vernostnakarta.eu pre jednotlivých obchodných partnerov v čase uskutočnenia nákupu. Výplaty cashback zľavy sa uskutočňujú podľa bodu 6.4.

6.3 Profit z troch línií: Za nákupy členov, ktorých priamo a nepriamo odporučil člen (osoby, ktoré sa na základe odporúčania člena zaregistrovali vo vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o.), ako aj členov získaných odporučenými členmi (nepriamo odporučení členovia), realizované v rámci vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o., dostane člen bonus od 0,125% do výšky 1% z hodnoty všetkých týchto nákupov. Tento profit platí do tretej úrovne smerom nadol, do šírky neobmedzene. Profit za iné nepriamo odporučené osoby nevzniká. Na profit z troch línii platia percentuálne sadby uvedené na www.vernostnakarta.eu pre jednotlivých obchodných partnerov v čase uskutočnenia nákupu. Výplata profitu z troch línií sa uskutočňuje podľa bodu 6.4.

6.4 Výplata cashback zľavy: pri nákupoch členov u obchodných partnerov budú členovi pripísané členské výhody z uskutočnených nákupov. Tie budú zapísané cez terminál obchodným partnerom voči VernostnaKarta.eu s.r.o. . VernostnaKarta.eu s.r.o. zabezpečí, zúčtovanie voči obchodným partnerom najneskôr tretí deň v mesiaci ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom bol nákup zrealizovaný. Nárok člena na pripísanie profitu z cashback zľavy vzniká v ten deň, v ktorom je suma cashback zľavy od obchodného partnera pripísania na účet VernostnáKarta.eu s.r.o. . Nárok člena na pripísanie profitu z troch línií vzniká v prvý deň mesiaca nasledujúcom po mesiaci v ktorom bola pripísaná suma za profit z troch línií od obchodného partnera na účet VernostnáKarta.eu s.r.o. za súčasného splnenia podmienky dosiahnutia minimálneho obratu podľa línie. Minimálny obrat na prvú líniu je 50,- EUR. Minimálny obrat na druhú líniu je 100,- EUR. Minimálny obrat na tretiu líniu je 150,- EUR. Člen bude o pripísanej sume upovedomený prostredníctvom e-mailu.

6.5 VernostnaKarta.eu s.r.o. sa spoločne s ďalšími spoločnosťami patriacimi do skupiny VernostnaKarta.eu s.r.o. usiluje prostredníctvom dohôd s obchodnými partnermi získať výhodnejšie podmienky, udržiavať dlhodobo členské výhody alebo tieto výhody dokonca zvyšovať. VernostnaKarta.eu s.r.o. je oprávnená zmeniť členské výhody poskytnuté jednotlivými obchodnými partnermi do takej miery, ako sa zmenia podmienky dohodnuté s obchodnými partnermi. Aktuálne použiteľné podmienky budú zverejnené na www.vernostnakarta.eu. Na výpočet výhod prináležiacich členovi sa uplatnia tie podmienky, ktoré platia podľa bodu 6.3 a 6.4 k tomu okamihu, v ktorom člen zaplatil plnú kúpnu cenu alebo (pri použití Vernostnej Karty) bola úplná platba poskytnutá u obchodného partnera.

7. On-line kancelária & služby

7.1 VernostnaKarta.eu s.r.o. dáva bezplatne k dispozícii každému členovi On-line kanceláriu na internetovej stránke www.vernostnakarta.eu (prihlasovacia časť), kde je mu po zadaní používateľského mena a hesla kedykoľvek poskytnutý prehľad o ním uskutočnených nákupoch a o odporučených členoch, ako aj informácie o členských výhodách vyplývajúcich z vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. Pri prípadnej nedostupnosti webovej stránky VernostnaKarta.eu s.r.o. a prihlasovacej časti na www.vernostnakarta.eu zodpovedá VernostnaKarta.eu s.r.o. len podľa bodu 10.

7.2 Prístupové údaje potrebné na používanie On-line kancelárie (prístupové meno, heslo a PIN kód) musí člen bezpečne uschovávať a používať s prísnou dôvernosťou. Prístupové údaje nesmú byť za žiadnych okolností sprístupnené tretím osobám. Osobné nastavenia môže člen kedykoľvek zmeniť na internetovej stránke www.vernostnakarta.eu (prihlasovacia časť).

7.3 Člen sa zaväzuje každé zneužitie svojho online prístupu bezodkladne ohlásiť VernostnaKarta.eu s.r.o. Po okamžitom zablokovaní jeho prístupu budú následne členovi zaslané zmenené prístupové údaje formou SMS správy, e-mailu alebo poštou. Za škody, ktoré členovi vznikli zneužitím jeho online prístupu, zodpovedá VernostnaKarta.eu s.r.o. len podľa bodu 10.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Ak je to potrebné na uskutočnenie vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o., teda na výpočet členských výhod, získava, uschováva a spracováva VernostnaKarta.eu s.r.o. ako prevádzkovateľ, resp. VernostnaKarta.eu s.r.o. ako sprostredkovateľ, osobné údaje členov, a to na základe dobrovoľného súhlasu udeleného členom, ktorý je fyzickou osobou, v rámci registrácie vo vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o. . VernostnaKarta.eu s.r.o. používa údaje členov aj na personalizované informácie o ponukách a produktoch VernostnaKarta.eu s.r.o. a obchodných partnerov VernostnaKarta.eu s.r.o. a môže vymieňať anonymizované údaje týkajúce sa nákupov s príslušnými obchodnými partnermi, ktoré sa môžu nachádzať v zahraničí, a to na využívanie vernostného programu, pokiaľ to bude potrebné na uskutočňovanie obchodného vzťahu. V súvislosti s poskytovaním osobných údajov do zahraničia sa VernostnaKarta.eu s.r.o. zaväzuje zabezpečiť primeranú ochranu údajov v cieľovej krajine. V súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov má člen, ktorý je fyzickou osobu, práva dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8.2 V rámci zúčtovania profitu a rozšírených členských výhod dáva VernostnaKarta.eu s.r.o. odporúčateľovi k dispozícii údaje o odporúčaných členov a to: kontaktné údaje (meno a priezvisko, titul, adresu, telefónne číslo a email), údaje o objemoch nákupov a údaje o počte odporúčených členov.

8.3 Všetky požiadavky týkajúce sa akýchkoľvek zmien v osobných údajoch, môžu byť podané v písomnej forme priamo VernostnaKarta.eu s.r.o. . VernostnaKarta.eu s.r.o. si vyhradzuje v rámci zákona právo odmietnuť spracovanie najmä takých požiadaviek, ktoré zneužívajú právo, neprimerane často sa opakujú, sú kladené systematicky alebo ohrozujú ochranu osobných údajov iných členov. Ustanovenia zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

8.4 Ďalšie ustanovenia relevantné pre ochranu osobných údajov pri používaní internetovej stránky VernostnaKarta.eu s.r.o. sa nachádzajú vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na www.vernostnakarta.eu.

8.5 VernostnaKarta.eu s.r.o. používa medzinárodne uznané bezpečnostné technológie na ochranu údajov členov pred neoprávnenými zásahmi. Za bezpečnosť prostredníctvom internetu prenášaných dát zodpovedá VernostnaKarta.eu s.r.o. len podľa bodu 10.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Člen udeľuje svoj súhlas na to, že VernostnaKarta.eu s.r.o. v rámci účasti na vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o. získava osobné údaje o nákupoch (záujmy, preferencie a pod.) a používa tieto informácie na zostavenie personalizovanej informácie, ako aj na korešpondenčné alebo osobné kontakty s cieľom propagovania vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. a ponúk obchodných partnerov. Okrem toho člen súhlasí s tým, že objem jeho nákupov v rámci vernostného programu (napr. vernostný bonus) bude poskytnutý tretím osobám (napr. jeho odporúčateľovi) a v každom prípade do zahraničia. Ak si toto člen neželá, môže svoj súhlas do budúcnosti odvolať, a to poštou u VernostnaKarta.eu s.r.o. alebo e-mailom na info spaam@gohere.sk vernostnakarta.eu. Odvolanie súhlasu bude mať za následok ukončenie zmluvného vzťahu.

10. Zodpovednosť

10.1 VernostnaKarta.eu s.r.o. zodpovedá len za zavinené škody, ktoré boli spôsobené porušením jeho právnej povinnosti.

10.2 Iné nároky na náhradu škody sú s výhradou bodu 10.4 vylúčené. Toto platí najmä, pokiaľ VernostnaKarta.eu s.r.o. škodu nezavinil, napr. pri:
  • prerušení dostupnosti prístupu člena na internet
  • iných technických alebo elektronických chybách, počas dátovej komunikácie cez internet, ako aj pri používaní internetového portálu VernostnaKarta.eu s.r.o., SMS služby VernostnaKarta.eu s.r.o. a VernostnaKarta.eu s.r.o. aplikácií pre koncové mobilné zariadenia, ak tieto nepatria do sféry zodpovednosti VernostnaKarta.eu s.r.o.
  • nedostupnosti mobilných sietí alebo terminálov
  • poruche funkčnosti koncových mobilných zariadení člena.
K uzatvoreniu zmluvy o kúpe tovaru alebo zmluvy o službách dochádza výhradne medzi členom a príslušným obchodným partnerom.

10.3 Ak je zodpovednosť VernostnaKarta.eu s.r.o. obmedzená alebo vylúčená, vzťahujú sa obmedzenia alebo vylúčenie zodpovednosti aj na osobnú zodpovednosť zamestnancov, zákonných zástupcov a iných osôb, prostredníctvom ktorých VernostnaKarta.eu s.r.o. plní svoje povinnosti.

10.4 Obmedzenia alebo vylúčenie zodpovednosti podľa tohto bodu 10 sa nedotýkajú zodpovednosti VernostnaKarta.eu s.r.o. podľa kogentných ustanovení zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybným výrobkom.

11. Poplatky

11.1 Registrácia a členstvo vo vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o. je pre člena bezplatné. Za členstvo a využívanie vecí s tým spojených nie je oprávnený od člena nikto pýtať žiaden poplatok či inú úhradu.

11.2 Vernostná Karta vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. je v rámci registrácie vydaná členovi bezplatne. Člen má pri strate alebo pri vzniku prípadných poškodení kedykoľvek možnosť objednať si náhradnú kartu (bod 15.6). Člen má kedykoľvek možnosť využiť bezplatnú náhradnú Vernostnú Kartu vytlačenú z On-line kancelárie, alebo mobilnú Vernostnú Kartu.

12. Skončenie zmluvného vzťahu zo strany člena

12.1 Člen má právo kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s VernostnaKarta.eu s.r.o. písomným vyhlásením doručeným VernostnaKarta.eu s.r.o. poštou alebo e-mailom. Zmluvný vzťah s VernostnaKarta.eu s.r.o. bude v takomto prípade ukončený dňom doručenia písomného vyhlásenia člena VernostnaKarta.eu s.r.o. Člen ďalej nie je v rámci existujúceho zmluvného vzťahu povinný vykonávať nákupy, získavať členov alebo vykonávať iné činnosti.

12.2 Pri skončení zmluvného vzťahu má člen nárok len na tie členské výhody z vernostného programu, pre ktoré v čase skončenia zmluvného vzťahu už existoval dôvod, t. j. ak nákup oprávňujúci člena na cashback zľavu alebo na profit z troch línií už v čase skončenia zmluvného vzťahu bol uskutočnený a obchodným partnerom pripísaný na účet VernostnaKarta.eu s.r.o. .

13. Skončenie zmluvného vzťahu zo strany VernostnaKarta.eu s.r.o.

13.1 Zmluvný vzťah môže byť zo strany VernostnaKarta.eu s.r.o. vypovedaný riadne, t. j. bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou 15 dní alebo z vážneho dôvodu s okamžitou účinnosťou. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede. Výpoveď sa považuje za doručenú aj okamihom, kedy sa vráti ako nedoručiteľná, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím člena, alebo ak člen prijatie písomnosti odmietne. Za vážny dôvod sú okrem vážneho poškodenia hospodárskych záujmov, alebo dobrej povesti VernostnaKarta.eu s.r.o., alebo príslušného obchodného partnera považované najmä porušenie dôležitých zmluvných povinností, pokiaľ poškodzovanie alebo porušovanie nebolo ukončené v primeranej lehote po prijatí písomnej výzvy. K dôležitým zmluvným povinnostiam patria povinnosti člena podľa bodov 2.3 a 2.4.

13.2 V prípade zavineného porušovania týchto povinností nahradí člen spoločnosti VernostnaKarta.eu s.r.o. spôsobenú škodu, resp. iné voči nej uplatnené nároky a sankcie.

14. Všeobecné ustanovenia

14.1 V jednotlivých prípadoch uzatvorené individuálne dohody s VernostnaKarta.eu s.r.o. majú vždy prednosť pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Pre obsah takýchto dohôd je rozhodujúca písomná zmluva, prípadne písomné potvrdenie zo strany VernostnaKarta.eu s.r.o. Predpokladá sa, že strany neuzatvorili žiadnu ústnu dohodu. VernostnaKarta.eu s.r.o. je okrem toho oprávnený posielať členovi zmluvné vyhlásenia a informácie potrebné na vykonanie zmluvy aj prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu, pokiaľ člen proti tomu nenamieta.

14.2 VernostnaKarta.eu s.r.o. nepretržite zverejňuje aktuálne platné podmienky na www.vernostnakarta.eu. Členovi sa odporúča pravidelne sa informovať o stave aktuálnych podmienok obchodných partnerov.

14.3 Pokiaľ člen nebude súhlasiť so zmenami všeobecných obchodných podmienok a iných zmluvných dojednaní, má možnosť v súlade s bodom 12 týchto všeobecných obchodných podmienok zmluvný vzťah s VernostnaKarta.eu s.r.o. ukončiť.

14.4 Pokiaľ sú v zmluve použité špecifické označenia týkajúce sa pohlavia, je tým myslený ženský aj mužský rod, ako aj právnické osoby.

14.5 V prípade, že je nejaké ustanovenie tejto zmluvy úplne alebo sčasti neúčinné, resp. nevykonateľné, nie je tým dotknutá účinnosť zvyšných ustanovení.

14.6 VernostnaKarta.eu s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných obchodných podmienok pre členov vernostného programu VernostnaKarta.eu s.r.o. Aktuálne všeobecne záväzné podmienky budú platné vždy v znení, ktoré bude uverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.vernostnakarta.eu.

15. Ostatné ustanovenia

15.1 Na zmluvný vzťah sa použije slovenské právo. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

15.2 Dohodnuté miesto plnenia pre všetky zmluvné plnenia je sídlo VernostnaKarta.eu s.r.o., Kpt. Jaroša 15, 040 22 Košice, Slovensko

15.3 Registrácia a účasť na vernostnom programe VernostnaKarta.eu s.r.o. je možná dovŕšením 18. roku veku.

15.4 Nárok na mesačný prevod (na účet v banke člena) vzniká nad sumu 500,- EUR dosiahnutý v kalendárnom mesiaci. Do sumy 500,- EUR (vrátane) člen používa Vernostnú Kartu ako platobnú kartu u zmluvných partnerov na platenie tovaru a služieb.

15.5 Mimoriadne dobitie kreditu na účet svojej Vernostnej karty môže využiť každý člen, ktorý chce aktívne využívať svoju Vernostnú kartu na platenie tovaru a služieb u zmluvných partnerov, a to tak, že požadovanú sumu zašle na účet firmy VernostnaKarta.eu s.r.o, kde ako Variabilný symbol uvedie číslo svojej Vernostnej karty. Člen znáša všetky poplatky spojené s pripísaním prostriedkov na účet firmy VernostnaKarta.eu s.r.o. Firma VernostnaKarta.eu s.r.o. si neúčtuje žiadne poplatky spojené s pripísaním prostriedkov na účet člena.

15.6 Člen sa zaväzuje sám znášať, odvody, poplatky, dane atď., ktoré mu vzniknú v súvislosti so získaním členských výhod.

15.7 Náklady na vydanie náhradnej Vernostnej Karty sú 4,- EUR / 3ks. Pokiaľ člen dodržuje obrat stanovený na 3 línie, a to vo výške 150,-EUR za sebou nasledujúcich 12 mesiacov pravidelne, má nárok na vydanie Vernostnej Karty bez poplatku raz za 12 mesiacov pokiaľ o to VernostnaKarta.eu s.r.o. požiada.

16. Vlastnícke práva

16.1 Vernostná karta je majetkom spoločnosti VernostnaKarta.eu s.r.o. ktorá prevádzkuje vernostný systém www.vernostnakarta.eu. Je zakázané Vernostnú Kartu používať na iný účel ako bola vyrobená. Smie sa používať len pre vernostný program www.vernostnakarta.eu. Kartu smie používať ktokoľvek komu držiteľ Vernostnej Karty umožní jej používanie. Držiteľ Vernostnej Karty (registrovaný zákazník) zodpovedá aj za obsah registračného formulára a PIN kód k príslušnej Vernostnej Karte.

16.2 Vernostná Karta (len ako vernostná karta) je dedičná. Vernostnú Kartu je možné prepísať na svojich potomkov. Všetky výhody a práva získané počas jej používania sú prenesené na nového držiteľa.